1. השימוש באתר זה https://panaxia-if.myshopify.com/ (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה", "הלקוח", "המטופל"), ורכישה בחנות באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ ח.פ. 515752053 מהכתובת בת שבע 1, לוד (להלן: "פנאקסיה"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד פנאקסיה, האתר, בעלי האתר, מנהליו או כל מי מטעמם. פנאקסיה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 1. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי השימוש זה ופרסומם.
 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. פנאקסיה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות משתמשי הקצה. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן, פנאקסיה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש הקצה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.
 1. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של פנאקסיה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
 1. פנאקסיה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 1. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: *5329

או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה service@panaxia.co.il

 1. הזכות לרכוש מוצרים באתר
 • כל אדם יכול לבצע פעולה באתר בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
  • המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
  • מבצע הפעולה באתר הינו בעל רישיון תקף, במועד הרכישה והאספקה, ומטופל בקנאביס רפואי מורשה תחת הספקים "BETTER" ו"שיח שריד" (להלן: "הספקים").
  • המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל. תנאי מוקדם לאישור פעולה של משתמש קצה באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
  • המבצע פעולה באתר ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר. יודגש, כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפנאקסיה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • פנאקסיה רשאית למנוע ממבצע פעולה באתר ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 1. רכישה

  • נתוני הפריטים אשר נמסרים באתר, ו/או ע"י צוות פנאקסיה, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים. המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר לפנאקסיה על ידי הספקים, כהגדרתם לעיל, והוא באחריותם הבלעדית של הספקים. פנאקסיה לא תהא אחראית לתוכנם היקפם ונכונותם של נתונים אלו. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום או בכל נתון אחר, רשאית פנאקסיה או מי מטעמה לבטל את הרכישה הספציפית.
  • מובהר כי, פעולת הרכישה תאושר אך ורק לאחר בדיקה של פנאקסיה כי משתמש הקצה בעל רישיון בתוקף להחזקה ושימוש בסם מסוכן מאת משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) (להלן: "הרישיון") ווידוא כי ההזמנה תואמת את הנקוב ברישיון על-ידי מרכז ההזמנות של פנאקסיה. כל עוד לא התקבל אישור ממרכז ההזמנות, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש/ת. במידה ויתבצע חיוב למטופל/ת שאינו תואם את הרישיון, ההזמנה תבוטל ויתבצע זיכוי מלא של התמורה ששולמה.
 1. תשלום ואספקה

  • חיוב הקונה יכול להיעשות באמצעות שימוש בכרטיס אשראי באמצעות אתר icount.co.il (להלן: "אמצעי התשלום") בעת הרכישה באתר או בעת האספקה במזומן או בכרטיס אשראי (תשלום אחד בלבד). יובהר כי, פנאקסיה אינה מהווה צד להסכם שבין הקונה לבין אמצעי התשלום. פנאקסיה לא תיקח כל אחריות על השימוש באמצעי התשלום וממליצה לקונה לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש הרלוונטיים.
  • בכפוף לביצוע התשלום, באתר או במועד האספקה, תסופק חשבונית מקור במועד האספקה. ככל שהתשלום יתבצע בעת האספקה חשבונית המקור תסופק במועד האספקה.
  • פנאקסיה עושה כמיטב יכולתה כדי לספק את המשלוח במועד קרוב למצוין ברישיון. זמני ההמתנה בין המשלוחים הם 28 ימים קלנדריים לפחות. אספקה תינתן אך ורק למטופל/ת או המשנע/ת המצוינים ברישיון, בהינתן הצגתו (מקור ולא עותק) לצד הצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראלי (שניהם מקור ולא העתק). העברת המוצר ללקוח תתבצע בצורה מאובטחת עפ"י הנחיות משטרת ישראל. בערב קודם למועד האספקה, מקבל/ת המטופל/ת הודעת טקסט (SMS) המאשרת הגעת השליח עם המוצר בטווח זמן של שש שעות. השליח יוצר קשר בפרק זמן של שעה ועד חצי שעה מראש טרם האספקה.
  • זמני אספקה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 1. מחירים

מחיר הקנאביס הרפואי נקבע על-ידי משרד הבריאות ועומד על 370 ₪ כולל מע"מ עבור המוצר בלבד, ועלות השינוע הינה 100 ₪ כולל מע"מ (מחיר אחיד שנקבע ע"י משרד הבריאות). כלל מוצרי הקנאביס מוצעים במחיר הנקוב, ללא תלות בכמות ההזמנה ובסוג המוצר (תפרחות/ סיגריות/ שמנים). באחריותו של הצרכן להזמין מוצר (תפרחות או שמנים) בכמות וסוג התואמים את הכמות והסוג המותרים ברישיון.

 1. שינוי הזמנה, החלפות זנים וביטול עסקה
 • ניתן לבצע שינויים בהזמנות שבוצעו באתר עד לשעה 10 בבוקר, יומיים לפני מועד המשלוח המתואם (להלן: "מועד האספקה"). ידוע ללקוח והוא נותן הסכמתו לכך כי במידה ותתקבל הודעה על ידי הספקים אודות מלאי מוצרים שאזל, תדאג פנאקסיה לבצע החלפת זנים יום לפני קבלת המשלוח. במקרה של החלפת זנים כאמור יקבל הלקוח הודעה על כך. החלפת זנים כאמור לא תזכה את הלקוח באפשרות ביטול או שינוי כלשהו של ההזמנה.
 • ככל שבוטלה העסקה על ידי פנאקסיה, כאמור בתנאי השימוש, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג.
 • במידה ויתברר לפנאקסיה כי אין באפשרותה, מכל סיבה שהיא, לספק את המוצרים במקום במגורים של המטופל/ת, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה פנאקסיה רשאית לדחות את עסקת הרכישה למועד אפשרי אחר. הדבר יעשה כמובן בתיאום מלא עם המטופל/ת. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פנאקסיה תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין פנאקסיה מתחייבת לזמני האספקה המפורטים לעיל.
 • ידוע ללקוח כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לאחר האספקה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה וזאת מכל סיבה שהיא ובין אם אריזת המוצר נפתחה או לא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על האמור לעיל.
 1. פרטיות וסודיות

  • השימוש בחנות דורש אימות של מספר תעודת הזהות אל מול המידע השמור במאגרי חברת פנאקסיה. לא נדרשים פרטים נוספים לטובת זיהוי, וכל פרט אודות המשתמש, מידע על הרכישה ופרטי אמצעי התשלום ישמשו את פנאקסיה ו/או מי מטעמה לשימוש פנימי בלבד ולצורך ביצוע עסקה זו בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר למעט במקרים הבאים:
   • אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
   • לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר.
   • במקרה של הפרת תנאי השימוש או כל הסכם נוסף עם פנאקסיה או מי מטעמה.
   • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לפנאקסיה.
  • מסירת הפרטים כאמור נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

הלקוח מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי כל המידע שיימסר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשם עצמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, כמצוין ברישיון או בייפוי כוח על-ידי המטופל בעל הרישיון.

 1. אחריות והגבלת אחריות
 • האחריות של פנאקסיה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על הספקים עפ"י חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ורגולציה רלוונטית אחרת.
 • אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצרים, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר. יש לפעול רק על-פי ההנחיות.
 • כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. כל טיפול ושימוש במוצרים מחייב היוועצות עם הרופא המטפל בטרם תחילת הטיפול ואף במהלכו. יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא המטפל.  
 • כל המידע אודות המוצרים המפורסמים באתר, כולל תיאור הזנים נמסר על ידי הספקים בלבד והוא נכון למועד בו נמסר לידי החברה ופורסם. החברה אינה אחראית על מידע זה ואינה רשאית להעניק יעוץ זנים למשתמשי הקנאביס הרפואי. אם המטופל מעוניין לקבל ייעוץ זנים, עליו לפנות לספק האחראי. בטרם שימוש, חובה לקרוא היטב את פרטי המידע המפורסם על גבי המוצר עצמו לרבות נתונים המופיעים על האריזה. כמו כן, בטרם שימוש במוצר יש לוודא את ערכי המוצר המפורטים באתר לבין רכיבי המוצר עצמו.  
 • פנאקסיה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
 • פנאקסיה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 • פנאקסיה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של משתמש הקצה, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
 1. Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים במאגר הנתונים של החברה ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, יש לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת. ניתן למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל עת. ייתכן שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל/י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 1. קניין רוחני
  • זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לפנאקסיה או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.
  • תמונות הזנים השונים הועברו מהספקים, ותמונות השמנים צולמו בחוות שיח ועל ידה, וכל הזכויות על תמונות אלו שמורות לספקים בלבד.
   מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "פנאקסיה" וסימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של פנאקסיה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של פנאקסיה מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
  • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
 1. דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד

support
אין במידע באתר זה תחליף להוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת מוצר והתחלת הטיפול בו. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש במוצר. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי, אינטראקציה עם מוצרים אחרים. להתייעצות עם רוקח חייגו 5329* שלוחה 2
בית המרקחת לומינרה פארם בע"מ  • בת-שבע 1, לוד, ישראל
תנאי שימוש  |  מדיניות הפרטיות
Skip to content